Salem Harbor

Salem Harbor, Salem, MA by Hannah Stuart, 2015
Salem, MA by Hannah Stuart, 2015